Съвременно изкуство с акцент върху Дунав акостира в Русе
Съвременно изкуство с акцент върху Дунав акостира в Русе
Студенти с творчески подход откриват и споделят скритото култур¬но наследство
Млади артисти от четири дунавски държави представят своите фо-тографии, инсталации, видеоарт, поезия, архиви и пърформанс в „Дом Канети“ в Русе. Изложбата „Река в преход“ обединява разнородните визии на двадесет студенти за скритото наследство около Дунав и съвременните трансформации на реката. Творческата група „Студио за развитие на дунавското творческо наследство“ е част от про¬екта „Дунавска културна платформа – креативни места на 21-и век“ (CultPlatForm_21) по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. Откриването на премиерната изложба ще е на 14 май от 17:30 ч, в „Дом Канети“ (бул. „Славянски“ 12) и в присъствието на автори¬те. От документални изследвания до абстрактни импресии, младите тво¬рци използват мултидисциплинарен подход да си отговорят на въпроси като „Какво е Дунав за мен“, „Как реката повлиява териториите, през които преминава“, „Икономика или култура носи водата“... Изложбата ще разкрие и коя е феята на Дунава (М. Саванович, Ф. Клякич, С. Димич, Р. А. Тядич) , как отлитат цели летища и къде в реката кацат самолети (Д. Стойчев, Е. Цолова, И. Христова, М. Грошева, Х. Русев). Те догонват музея в движение (Ю. Степер), минават между комуникиращите си с мегафони села през реката (К. Нимервол, Т. А. Шинко), спират при живо и говорещо, но все пак скрито, наследство (Ф. Пенцкофер). Освен, че откриват скрита култура край Дунав, студентите се пота¬пят и в екологичните и икономически измерения. Водни проби от различ¬ни точки на реката (Л. Йеромане) безпристрастно показват човешкото влияние върху нея. Производствени, транспортни и комуникационни съ-оръжения в някогашния си разцвет са сблъскани с новите им предназна-чения и облик (Д. Стойчев, Е. Цолова, И. Христова, М. Грошева, Х. Русев). Химн на Дунав, чиито композитори са хората край реката, а тя самата е продуцент (А. Шефер, А. Седлак), ще може да бъде чут на изложбата. Освен песните, основен елемент на фолклорната култура са и преда¬нията. Културата на разказване на истории прераства в поетичен диалог с реката (Т. Гимпъл). Търси се родината на Дунав – ако има реал¬но такава (Л. Доналис), събрани са цветовете и светлинните ефекти на реката (С.М. Кайнц), анализирани са разнородните брегове и обграж¬дането на реката от улици и природа (Е. Шмолмюлер). Изложбата дава указания и къде е открит първият музей на дакелите, къде са музеите на зъбите, на голфа, на пчеларството (Д. Таутскер). Куратори на изложбата са проф. д-р Елизабет Швегер, проф. д-р Сабине Полак, проф. д-р Дубравка Лазич и Надежда Павлова, като те са и мен-тори на студентите при подготовката на проектите. Studio DAHD си партнира с Културния център на Горна Австрия, Министерството на науката, изследванията и изкуствата на Баден-Вюртемберг, Минис-терството на културата на България, Академията на изкуствата към Университета на Нови Сад и Федералното канцлерство на Австрия. След премиерата си в Русе изложбата „Река в преход“ ще отплава в Нови Сад (Сърбия), ще продължи към Лудвигсбург (Германия) и ще бъде за-котвена в Линц (Австрия) тази есен. Артистичните проекти ще бъдат показани и в „Книгата за бъдещето“, която ще е достъпна на уебсайта на CultPlatForm_21. Списък на авторите и творбите в изложбата: - Аника Шефер, Агнес Седлак (Германия) – „Химнът“ (The Anthem) - Ружица Аня Тадич, Филип Клякич, Стефан Димич и Мария Саванович (Сърбия) –„Феята на Дунава“ (Danube’s Fairy) - Карина Нимервол, Татяна Аранка Шинко (Австрия) – „Обърнатият мост“(Bottom-Up-Bridge) - Линда Йероман (Австрия) – „Реката на младостта“ (The River Of Youth) - Дебора Таутскер (Австрия) – „Нетрадиционните музеи“ (Unconventional Museums) - Фабиан Пенцкофер, Агнес Седлак (Германия) – „Аз съм скритото на-следство“ (I Am The Hidden Heritage) - Лука Доналис (Германия) – „Изворът на Дунав“ (The Danube Spring) - Денислав Стойчев, Екатерина Цолова, Ирина Христова, Христо Ру-сев, МариетаГрошева (България) – „Кутии, пътуващи във времето“ (Time Travelling Boxes) - Ева Шмолмюлер (Австрия) – „не|свързани“ (dis|connected) - Томас Гимпъл (Австрия) – „Бележки“ (Notepads) - Су-Мара и Юти Кайнц (Австрия) - „Атмосферата на Дунава, чувствен подход“(Atmosphere Danube, A Sensual Approach) - Юлиян Степер (Австрия) – „Скитникът: Музей в движение“ (The Vagabond: A Museum On The Move) Ментори: проф. д-р Елизабет Швеегер, проф. д-р Сабине Полак, проф. д-р Дубравка Лазич, Надежда Павлова. Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз * Събитието е с вход свободен