/ DarikNews.bg, архив
В изпълнение на инвестиционна програма, за която „Монтюпе“ ЕООД пое ангажимент на срещата с министъра на околната среда и водите Нено Димов в средата на юли 2017 г., дружеството внесе в РИОСВ-Русе доклад за предварително проучване и проектиране на пункт/система за непрекъснат имисионен мониторинг на специфични органични замърсители.

В доклада са включени 14 показателя от групата на органичните замърсители, които са специфични за производствената дейност на дружеството.

За част от показателите има норми съгласно българското законодателство, а останалите ще се проследяват чрез нивата им в атмосферния въздух в границите на производствената площадка.

Резултатите от извънредното пробонабиране не показват замърсяване на въздуха в Русе

РИОСВ-Русе ще разгледа и съгласува предложените параметри, след което предстои определяне на местоположението на пункта за собствен мониторинг в Източна промишлена зона и необходимата измервателната техника. РИОСВ-Русе упражнява постоянен контрол за изпълнението на предвидените в програмата мерки.

При последната проверка на производствената площадка е констатирано, че дружеството е извършило реконструция на част от сърцарните машини с оглед подобряване на работните условия.

До края на годината предстои реконструкция на аспирационната система на една от производствените линии за леене на алуминий в производствено Хале 3.