Община Русе получава европейско финансиране за три социални услуги
Община Русе получава европейско финансиране за три социални услуги / Община Русе
Заместник-кметът по хуманитарни дейности г-н Иван Григоров подписа днес в София договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе“. Административният договор е подписан с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. в Министерството на труда и социалната политика. По проекта ще бъдат обхванати над 100 потребители и социални работници. Услугата Личен асистент следва индивидуалните нужди на потребителя, като ще бъдат наети на почасови трудови договори 10 лица, които да обгрижват 10 потребители, чиито близки са трудово ангажирани и не могат да осигурят необходимите грижи във времето на тяхната трудова заетост; Дейностите, които ще оказват наетите като Социални асистенти 20 души ще са свързани с придружаване на 40 лица до социалните услуги в общността, детски ясли и градини, училища, университет, паркове, забележителности, туристически обекти. Те ще се грижат за социалното включване според индивидуалните нужди и потребности за всяко от децата/лицата, необходими за протичането на нормалния им живот в обществото; Услугата Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 20 деца също е гъвкава и почасова и включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социални умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот, насочени към потребителите и/или към техните близки; Предвидени са индивидуални и групови обучения. Те целят да се активират неактивни и безработни участници да си намерят работа, включително като самостоятелно заети лица. Реализирането на проекта е в синхрон с приетата областна стратегия за развитие на социалните услуги за период от пет години за област Русе 2016-2020 г. и Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г. Изпълнението му ще надгради постигнатите добри резултати по Оперативната програма, като даде по-широк обхват и спектър на дейностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства. Ще се повиши мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности за заетост и интеграция на пазара на труда. В същото време ще се улесни достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги. Не на последно място ще се предоставят възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд възлиза на 391 166,00 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца. Проектното предложение ще се реализира в община Русе в партньорство със СНЦ „Пегас”.