Горене на стърнища в Румъния е причината за неприятни миризми в Русе
Горене на стърнища в Румъния е причината за неприятни миризми в Русе / снимка:ОУПБЗН

Гъста пелена и неприятни сладникави миризми са установени в следобедните часове в крайречна и централна част на Русе днес. Причината е запалване  на стърнища след жътва на територията на Република Румъния. Това се вижда с невъоръжено око от покрива на съседните на инспекцията високи сгради.

Посоката на вятъра е запад-югозапад, което позволява раснясянето на миризмите.  Данните от Автоматичната измервателна станция (АИС) „Възраждане“ в  Русе са отчели повишени стойности по показател серен диоксид в периода 13-15 часа, но няма превишения на пределно допустимите концентрации.

Неприятните миризми създават усещане за доскомфорт, но не представляват опасност за човешкото здраве.

Съгласно националното екологично законодателство, изгарянето на следжътвени остатъци, е нарушение на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираните  Закон за почвите  и Закон за опазване на земеделските земи. То води до унищожаване на хумусния слой, на полезни макро и микрооргранизми и нарушаване структурата на почвата.