До 27 декември избирателите с трайни увреждания заявяват желание за участие в референдума
До 27 декември избирателите с трайни увреждания заявяват желание за участие в референдума / netinfo

До 27 декември, избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват на предстоящия национален референдум, могат да направят заявка за гласуване с подвижна избирателна урна. Заявлението трябва да бъде направено писмено, като може да се изтегли от сайта на ЦИК(www.cik.bg /Референдум- Приложение № 16), подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или в електронна форма до кмета на Община Русе. Заявлението трябва да е по постоянен адрес, като към него е необходимо да се приложи копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

Ако постоянният и настоящият адрес са в различни населени места в страната, заявлението може да бъде подадено и по настоящ адрес. В този случай, е необходимо предварително да бъде подадено заявление за вписване в списък за гласуване по настоящ адрес (www.cik.bg /Референдум- Приложение № 12).
В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянния или настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (www.cik.bg - Приложение № 8) се приемат до 19 януари, включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес и за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци могат да се подават в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6, всеки работен ден от 8.30 до 12ч. и от 13 до 17ч. Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/826-110, 082/506-671 и 082/ 506-773.