училище
училище / iStock/Getty Images
Във връзка с изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете, модул 1 „Подпомагане екипите за обхват“ от 14 до 19 ноември в общините Разград, Кубрат и Исперих се провеждат междуинституционални срещи, организирани от РУО-Разград, за обсъждане и решаване на организационни и методически въпроси.

Срещата бе за екипите за обхват от общините Разград, Лозница, Самуил и Цар Калоян, в нея участва и главен експерт в Областна администрация-Разград Диана Петрова.

На срещата, която беше открита от Началника на РУО-Разград Ангел Петков, присъства началникът на отдел „Образование“ към Община Разград Елка Драмалиева, представители на ОДМВР – Разград, РДСП – Разград, РУО – Разград, учители и директори на училища и детски градини. Обсъдени бяха измененията на ПМС № 100 от 08.06.2018 година, за обхващането и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и се даде възможност на различните институции да представят добри практики от дейността си, да споделят възникнали проблеми, да дадат предложения за предстоящата работа.

Галина Пантелеева – старши експерт в РУО-Разград -  подробно запозна присъстващите с целите, очакваните резултати и дейности по Националната програма. Тя представи и резултатите от извършените дейности на екипите за обхват през учебната 2018/2019 г., според които на място са осъществени 1117 посещения. За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от членовете на съответния екип, които са извършили обхождането. От тях:
  •  37 са записаните деца в детски градини/училища;
  •  1003 са децата и учениците в чужбина;
  •  57 от подадените в информационната система са с неизвестен или друг адрес.
Министерското постановление създаде постоянно действащ Механизъм, който регламентира дейността на екипите за обхват и функциите на отделните институции на национално, регионално и общинско ниво в процеса на издирване и включване на необхванатите от образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Специално място е отделено на регионалните управления по образованието и на отделните институции в системата на предучилищното и училищното образование, на кметовете на общините и на общинската администрация в процеса обхващане и включване в образование на тези лица. Съвместните усилия на екипите за обхват с родителите/семейната среда са водещи в този процес.

В четвъртък се проведе среща на екипите за обхват от община Кубрат, а на 19 ноември е срещата за екипите от община Исперих.