/ Снимка: Георги Димитров
Община Разград ще проведе в петък - 15 януари, от 14:00 часа в Центъра за работа с деца на улицата - бивш Дом за медико-социални грижи за деца в жк. „Орел“), официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“.

Проектът се реализира по АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по ОПРР 2014-2020 г. Церемонията има за цел да представи и информира за изпълнените дейности в сградата на бившия дом, в който чрез цялостно обновяване и ремонт на втория етаж, бяха създадени подходящи условия за пребазирането и по-качествено предоставяне на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата.

Изградиха нова площадка за разходка на домашни любимци в Разград

Проектът се реализира в периода 2 август 2018 г. - 02 февруари 2021 г. и е на обща стойност 989 999,98 лв., като в рамките на финансовия ресурс беше извършено проектиране, бяха изпълнени строителни дейности, авторски и строителен надзор, доставка на оборудване и обзавеждане и други.

Основната цел на проекта е изграждането на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.