/ ThinkStock/Getty Images
Правителството одобри отчуждаването на имот - частна собственост за модернизацията на железопътния участък Оризово - Михайлово, част от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2".

Имотът се намира в землището на село Свобода, община Чирпан, и представлява терен с площ 37 кв. м. Средствата за обезщетяване на собственика на засегнатия имот са осигурени чрез договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерския съвет учреди възмездно безсрочен сервитут за изграждане и обслужване на въздушен електропровод, включително на прилежащите към него стъпки на стълбове с площ до 100 кв. м за обект: „Нова въздушна електропроводна линия 110 kV от п/ст „Варна север" до п/ст „Каварна".

Сервитутът се учредява върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в с. Оброчище, с. Бобовец. Балчик, с. Царичино, с. Гурково, община Балчик и в землищата на с. Божурец. с. Селце, гр. Каварна, община Каварна, с обща площ на сервитутната зона 12,503 дка.

Разрешава се продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи" ЕАД. Имотите се намират в Долни Дъбник, община Горни Дъбник, област Плевен, с. Лозно, община Кюстендил, област Кюстендил и с. Самуилово, община Сливен, област Сливен.

Продажбата им ще се осъществи на търг, при начални цени, не по-ниски от пазарните стойности, определени от независими оценители. До момента дружеството е собственик и стопанисва имотите, но изпитва затруднения по поддръжката и стопанисването им.

Поради отпаднала необходимост, от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по решение на правителството се отнема правото на управление върху три имота - публична държавна собственост.

Те представляват самостоятелни обекти в сграда, намираща се на площад „Св. Иван Рилски" № 1 в Перник. Съгласно Закона за държавната собственост имотите преминават в управление на областния управител на Перник.

Правителството предостави правото на управление върху имот - публична държавна собственост на община Силистра. Имотът представлява 11 помещения със застроена площ 306 кв.м, които се намират в сграда на ул. „Шар планина" № 75, в Силистра. Помещенията ще бъдат предоставени на регионалната библиотека „Партений Павлович" - Силистра за фондохранилище.

Поради отпаднала необходимост, с решение на Министерския съвет от Агенция „Пътна инфраструктура" се отнема управлението върху имоти - публична държавна собственост в област Сливен и статутът им се променя на частна държавна собственост.

Единият от тях представлява незастроен поземлен имот в местност „Комлука", с. Ковачите, община Сливен. По искане на Министерството на земеделието, храните и горите той преминава в управление на ведомството.

Другите имоти с построени в тях сгради се намират в с. Асеновец (община Нова Загора), с. Мокрен (община Котел) и в Твърдица. Те преминават в управление на областния управител на област Сливен.

Министерският съвет отхвърли жалбата на Йордан Проданов за отмяна на Решение № 441 на Министерския съвет от 2014 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждането на обект „Път II-86 „Пловдив - Асеновград - Смолян", участък от км 14+860 до км 24+819", на територията на област Пловдив.

Искането на жалбоподателя за частична отмяна е неоснователно, тъй като изграждането на обекта е започнало съгласно предвидените в Закона за държавната собственост срокове.

За публична държавна собственост бяха обявени два имота, разположени на територията на с. Нови хан, община Елин Пелин, област София. Правителството предостави безвъзмездно тяхното управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември".