парк
парк / фейсбук
ОбС на Пловдив отпусна 4,6 млн.лв. за най-голямото залесяване в най-новата история на града. На площ от 655 декара в следващите 5 години ще бъдат засадени дървета, предимно местни видове – явор, ясен, чинар, дъб, липа, върба. Територията обхваща пространството от Гребния канал, по река Марица, до Околовръстния път, помпените станции на ВиК и моста на река Първенецка.
 
„По този начин ще ограничим навлизането на фините прахови частици, които влизат в града от западна посока при обработването на земеделски земи. С това увеличаване на зелената система на града продължаваме да работим за опазването на живота и здравето на хората. С промяната на новия общ устройствен план ще имаме и допълнителни територии за озеленяване, но тази ще бъде най-голямата“, заяви кметът Иван Тотев.
 
Новата зелена зона ще се раздели на 4 подзони. Към всяка една от тях ще се реализират различни мерки за облагородяване, озеленяване, обособяване на места за отдих и разходки, изграждане на алеи от естествени материали.
 
Там, където липсва естествена преграда – най-вече в южна и западна посока, ще бъде изградена ограда. Ще има два входни-изходни пункта с постове за наблюдение, камери, жива охрана. Ще бъде изградена и тръбна поливна система с водохващане от река Първенецка и чрез сондажи.
 
Ще бъде извършена и санитарна сеч на паразитна растителност, саморасли и изсъхнали дървета. Ще се започне от първа зона, която е най-близо до Гребния канал и е на площ от 130 декара. В плановете на администрацията е предвидено залесяването да стартира през есента на 2018 година, след като се направи необходимата подготовка на терена преди това.