Закриха военно-окръжната прокуратура в Плевен
Закриха военно-окръжната прокуратура в Плевен / archive.dariknews

Висшият съдебен съвет закри военните съдилища и прокуратури във Варна и Плевен. Решението беше взето на заседание на ВСС на 13 ноември като обсъждането на преструктурирането на военните съдилища и военните прокуратури е било точка първа в дневния ред.

Предложението за закриването на военните прокуратури беше направено от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт. Мотивът е, че поради намаления брой на военнослужещи рязко е намаляла натовареността на военните магистрати.

При възможност магистратите ще бъдат преназначени в Плевенския съдебен район, като в случай че няма достатъчно места, ще се търсят други варианти, но магистратите ще запазят заплатите и местата си.

Делата, гледани досега от военните магистрати във Варна и Плевен, ще бъдат гледани от други военни съдилища.
Членове на Висшия съдебен съвет предложиха да бъде закрит по същите причини и Военният съд в Сливен, но предложението не получи подкрепа.

Според огласена преди време статистика, военните съдилища в България са едни от най-скъпо платените заради съотношението брой дела - поддръжка на магистрат.  Закритият Плевенски военен съд беше обявен за най-скъпият съд в България.