Влиза в сила новата Наредба за техническата инфраструктура в община Плевен
Влиза в сила новата Наредба за техническата инфраструктура в община Плевен / dariknews.archive

Новата Наредба №32 за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Плевен, влиза в сила. Нормативният акт бе приет с решение на Общински съвет - Плевен на сесията на 22 декември 2016 г. Пълният текст на Наредбата е публикуван на страницата на местния парламент в меню „Нормативна уредба".

„Смятам, че се получи една добра наредба и очаквам да видим как тя ще работи на практика сега. Един от ефектите, който търсим, е да се преустанови безразборното разкопаване в Плевен, с изключение на аварии", коментира Председателят на Общинския съвет Мартин Митев. „Наредбата регламентира плановите разкопавания - идеята е отделните дружества да представят плановете си за ремонти в общината в посочения срок и при издаване на разрешенията за тези ремонтни дейности - разкопаванията да се извършват съгласувано от различните оператори за дадения район. Т.е. с едно разкопаване да си свършат работата един, двама или повече оператори. При бедствия и аварии естествено Наредбата предвижда отделен регламент, защото когато имаш например една ВиК авария - не можеш да тръгнеш по общата процедура и да оставиш квартал без вода с часове", коментира Мартин Митев.

Като втори акцент в Наредбата Председателя на ОбС - Плевен посочи предвидения нов ред за гаранции, които вече ще се внасят от страна на операторите за възстановяване на увредените настилки. „И досега съществуваше ред, който задължаваше операторите да възстановят увредените настилки след разкопаване. Но тези ангажименти не се изпълняваха, затова въвеждаме и този нов финансов ред", поясни Мартин Митев.

С Наредба №32 се определя реда и условията за основен и текущ ремонт на уличната инфраструктура за поддържането на уличната мрежа в община Плевен, изграждане и подмяна на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, включително и при аварийни ремонти, сключването на договори за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти и контрола върху тези дейности. Съгласно чл.2 от Наредбата, в общината ще се допуска строителството на нови водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи само след предварително одобрен от кмета план за инвестиционни намерения, съгласуван от директора на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация" /СТИКР/ в срок до 15-ти ноември за следващата календарна година. На основание на тези планове ежегодно в срок до 10-ти декември се изготвя и комплексен план за цялата Община. При изготвянето на плана задължително ще се прави групиране на заявките на отделните оператори за съответните мрежи за съвместно изграждане по райони.

Редът за гаранциите, които ще се внасят за възстановяване
на увредените настилки, е посочен в Глава трета на Наредбата.
Възложителите, на които са издадени разрешенията за строеж на съответната мрежа и съоръжения, ще извършват за своя сметка и в срок пълното възстановявате на всички елементи на увредената от тях общинска инфраструктура. За гарантиране възстановяването на разкопаните терени, възложителят представя гаранция в размер, посочен в Приложение № 1 на Наредбата. С решение на Общински съвет - Плевен гаранциите за квадратен метър са следните:
- възстановяване асфалтобетонови улични настилки по улици с „леко" натоварено движение на МПС - 15 лв.
- възстановяване на асфалтобетонни улични настилки по улици с „тежко" натоварено движение на МПС - 27 лв.
- възстановяване на паважни улични настилки - 10,50 лв.
- възстановяване на зелени площи - 6 лв.
- възстановяване на тротоарни настилки - 15 лв.

Площта, за която се внася гаранцията за възстановяване, е за разрушената зона, увеличена от всички страни с още 0,30 м. или площта по проект. При невъзстановяване, Община Плевен ще ремонтира участъците със средствата от гаранцията. Гаранционният срок за извършените възстановителни работи е една година от датата на приемане и въвеждане на обекта в експлоатация, а за възстановителни работи по улици с тежко натоварено движение на МПС - 6 месеца.

Контролът по спазване на Наредбата ще се осъществява от местната управа. Неспазили изискванията ще се наказват с глоба в размер от 500 до 2500 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за юридически лица. При повторно нарушение ще се налага глоба от 2500 до 7500 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 5000 до 15000 лв. за юридически лица.

Наредбата предвижда глоба при нарушения и за участник в строителството по смисъла на ЗУТ, както и за възложители на строително-монтажни работи. Установяването на нарушения по Наредбата, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления ще става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ОбС-Плевен