/ iStock/Getty Images
В Плевен такса "битови отпадъци" остава без промяна и тази година, реши на заседание Общинският съвет в града, съобщиха от пресцентъра на съвета.

С 36 гласа "за" е прието внесеното предложение за поддържане на чистотата през 2022 г. Действащите в момента размери на таксата са от 2015 г. За областния град за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятията таксата е 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота, а за нежилищни имоти на предприятия - 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота. По-ниски са таксите за по-малките населени места.

При прогнозните разходи за дейностите за 2022 г. е посочено, че извършените разходи ще бъдат завишени поради повишаване на минималната работна заплата, цените на горивата и ел. енергията, нормативните изисквания по управление на отпадъците и за подобряване качеството на атмосферния въздух, както и заради повишеният размер на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - от 82 лв./тон на 95 лв./тон.

Прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен за 2022 г. е 3,8 млн.лв. Изпълнителят на услугата ще обслужва по-голям брой съдове, ще бъде въведена нова система за GPS проследяване и контрол на част от контейнерите, ще бъдат обслужвани нови обекти. За почистване по райони в града - улици, паркове, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, са заложени 4,5 млн.лв.

Общо записаните прогнозни приходи от такса "Битови отпадъци" за 2022 г. са 7,2 млн.лв, а разходите са 15,6 млн.лв. Разликата за поддържане на чистотата ще бъдат за сметка на други местни приходи на Община Плевен, се посочва в решението.

Подробности има на страницата на Общински съвет - Плевен в интернет, секция "Новини".
БТА