/ iStock/Getty Images
В Плевен семействата ще получават парични помощи при раждане или осиновяване на дете. Това е записано в новата Наредба за стимулиране на раждаемостта в община Плевен, която бе приета днес, на редовно заседание на Общинския съвет, с пълно единодушие. Вносител на предложението бяха групата съветници на "БСП за България".

Еднократната парична помощ ще се отпуска за новородено или осиновено първо, второ и трето дете на родители, отговарящи на съответните критерии. Те трябва да имат постоянен адрес в община Плевен, да са пълнолетни, да са с непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението-декларация, да не дължат местни данъци и такси.

Размерът на помощта ще зависи от образователния ценз на родителите. Така за първо дете при родител или осиновител с основно образование ще се дават 100 лв., а за такива със средно или висше - 200 лв.

Предвидените средства се увеличават при всяко следващо родено в семейството дете. При раждане на близнаци, тризнаци и т.н., еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 500 лв., без да се отчита образованието на родителя, както и поредността на децата.

При родители с различна степен на образование, еднократната помощ ще се определя, като се зачита по-високата.

Приетата днес наредба влиза в сила седем дни от публикуването й на интернет страницата на Общинския съвет.
БТА