В община Левски са готови за новата учебна година
В община Левски са готови за новата учебна година / archiv.DarikNews

140 първокласници, от които 91 в общообразователните училища на град Левски ще призове училищния звънец на 17 септември в община Левски.
Седем общообразователни училища, две професионални гимназии и четири детски градини, с филиални групи в малките населени места, отново ще посрещнат своите възпитаници за да бъде тържествено открита новата учебна 2012/2013 година в община Левски.

Осигурена е задължителната предучилищна подготовка за всички деца на 5 и 6-годишна възраст в подготвителни целодневни групи в детските градини и в полудневни групи към НУ„Хр.Ботев" - Левски, ОУ„Хр.Ботев" село Асеновци и ОУ„Н.Рилски" село Обнова.
Още през м.юли са осигурени безплатни учебници за учениците от I до VII клас и безплатни учебни помагала за децата в предучилищните групи, научаваме от Петя Чолакова, главен експерт "Образование, култура и спорт" при Община Левски.

Пътуващите ученици до средищни и приемащи училища на територията на общината са 336, от които 240 до 16-годишна възраст. За тях Община Левски осигурява безплатен транспорт.

Със започването на учебна година стартират и нови проекти в училищата на община Левски. ОУ„Максим Горки" в Левски печели втори проект по програма „Коменски".
Проектът на тема: " SOS нашата планета ни предупреждава да спасим полярните мечки" ще се реализира в продължение на две години. В него ще бъдат обхванати 150 ученици на възраст от 11 до 13 години. Партньори ще са Полша, Турция, Испания, Португалия, Румъния, Литва и България. България ще бъде домакин през месец април, съобщи координаторът на проекта за страната Теменужка Янева, учител по английски език в ОУ"М. Горки."
В проекта са включени дейности като: засаждане на дървета,аранжиране на цветни алеи, лабораторни проучвания, проучвания за рециклиране вкъщи, наблюдения на природни резервати, забавни начини за използване на отпадъчни материали.

СОУ„Кр.Попов" в Левски спечели проект „Първи крачки за общо бъдеще" по ОПРЧР - „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства". Проектът цели да осъществи различни видове дейности - информационна кампания; създаване на благоприятни условия за реализиране на клубове по интереси; обучение и подготовка на педагогическите кадри за работа в мултикултурна и мултиетническа среда; създаване на клубове по интереси, които да доведат до повишаване степента на интеграция на учениците от етическите малцинства.Той е на стойност 73 968 лева и е с продължителност 12 месеца.