pleven
pleven / dariknews.bg
Общински съвет - Плевен утвърди програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2017 година. На сесията съветниците изслушаха управителите на фирмите „Тролейбусен транспорт”, „Инжстрой”, „Паркстрой”, „Тибор”, „Дентален център І - Плевен”, „ДКЦ ІІ - Плевен”, „ДКЦ ІІІ - Плевен” и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Плевен”.
 
В програмата на „Тролейбусен транспорт” се посочва, че общият брой на пътниците през 2016 г. е намалял с 0,47% спрямо предходната година, пътуванията с еднократен билет са намалели с 0,77 %, а тези с карта за една линия - с 15%. Увеличили са се пътуванията с карти за цялата градска мрежа - с 1% и пътуванията в групата на възрастните граждани над 70 години - с 23 %. Пътуванията на възрастни граждани над 65 години представляват 49 % от всички пътувания и тенденцията е те да се увеличават за сметка на тези с еднократни билети. В Плана се посочва още, че новата транспортна схема увеличава годишната транспортна задача на Дружеството с 11% от 2 442 037 км. през 2016 г. на 2 746 312 км. за 2017 г., което ще доведи и до по-високи експлоатационни разходи. Приходите до момента показват само преразпределение на съществуващия пътникопоток. В графата „Инвестиционни проекти“ е записано доставка на 14 тролейбуса, на авариен автомобил, на специализиран автомобил, изграждане на система за безкондукторно таксуване, поръчка и внедряване на софтуер за експлотационните нужди на фирмата. Доставките са в рамките на втория етап на проекта „Интегриран градски транспорт на гр. Плевен“.
 
В програмата на „Инжстрой“ ЕООД е записано, че производствената програма на фирмата през 2017 г. е насочена изцяло в областта на строителството, за което разполага с необходимото оборудване. Конкретно фирмата ще продължи основно да изпълнява сключените договори с Община Плевен, ще участва и във всички обявени обществени поръчки от „ВиК“, „Топлофикация - Плевен“ и Черноморска газова компания“. В инвестиционната програма на Дружеството за годината е записано, че и през 2017-ата фирмата ще продължи да обновява специализираната си строителна техника, транспортни средства и производствени инсталации. Плановете са за инвестиции в асфалтосмесител, самосвали, пътнически бус и мотокар.
 
В програмата на „Паркстрой“ ЕООД е записано, че от финансовия анализ и изчисления се установява, че фирмата като цяло работи в положителна посока и има подобрение на финансовото си състояние през 2016 г. спрямо 2014 г. Всички показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, се подобряват за 2016 г. спрямо предходните години. Програмата за развитите на Дружеството за 2017 г.  ще остане отворена и ще търпи  промени, както в частта за приходите от външни инвеститори, така и в частта за инвестициите, съобразени с изискванията на Наредба №8 на Общинския съвет.
 
В програмата на „Тибор“ ЕАД се посочва, че главните цели и задачи пред Дружеството за 2017 г. са подобряване на финансовите резултати и показатели, повишаване на приходите от продажби и задържане на разходите за дейността до минимално необходимите. И още: отдаване под наем на възможно най-много от свободните обекти на фирмата с цел повишаване доходността и осигуряване на пълноценната им експлоатация по предназначение, разкриване на нови търговски обекти и дейности, включително чрез нетрадиционни методи. През 2017 г. Дружеството предвижда инвестиции в обновяване на осветлението в първо и второ хале, което според ръководството на фирмата би направило търговските обекти там по-привлекателни за наематели и клиенти.
 
От програмата на „Дентален център І - Плевен” ЕООД става ясно, че поради липсата на средства през 2016 г. във фирмата не са правени инвестиции, същото ще важи и за 2017 г. Такива липсват дори за поддържане на наличната апаратура, без която не е възможно осъществяване на дейността. Резултатите от изчисленията на Дружеството показват, че то има финансова автономност и платежоспособността му ще зависи от ритмичността на работа през отделните месечни периоди. Въпреки съществуващите услуги от този род на пазара ние смятаме, че чрез предлагане на качествени услуги на достъпни цени от наша страна би била сериозна възможност за привличане на повече пациенти, се посочва в програмата на „Дентален център І - Плевен”.
 
От програмата на „ДКЦ ІІ - Плевен” разбираме, че за 2017 г. Дружеството има сериозна инвестиционна програма. Източници за осигуряване на инвестиционните средства са собствените приходи и финансиране от Общински съвет - Плевен като собственик на капитала съгласно Закона за лечебните заведения. Инвестиционната програма на Дружеството за 2017 г. предвижда инвестиции в нова медицинска апаратура и техника, в материалната база и инвестиции в персонала. В инвестиционните намерения ще се разчита основно на собствени средства.
 
Планове за инвестиции в материалната база, нова техника и апаратура предвижда и годишната програма на „ДКЦ ІІІ - Плевен”. Сградата на ДКЦ-ото е сторена преди повече от 30 години, като през годините поетапно са извършвани основни ремонти на голяма част от кабинетите. Появили са се проблеми с течове на последния етаж на високото тяло на сградата прави належащ основния ремонт на тази част от покрива на сградата. Необходимо е да се реализира и проекта за енергийна ефективност на сградата. С цел повишаване квалификацията на персонала са планирани и участия в различни тематични курсове.
 
В програмата на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Плевен” е записано, че с оглед разширяване на пазарните позиции и задоволяване на търсената от населението медицинска помощ е наложително да се разкрият и нови услуги. Инвестиционната програма на Дружеството също предвижда инвестиции в нова медицинска апаратура и техника, като средствата се очаква да бъдат осигурени по европейска програма за финансиране на лечебните заведения. Относно инвестициите в материалната база е посочено, че най - належащ е ремонта на салона за ЛФК.    

Преди представянето на заседанието на Общински съвет - Плевен, програмите на дружествата бяха разгледани в съвместно заседание на постоянните комисии към местния парламент по “Стопанска политика и транспорт” и по “Бюджет и финансова политика”.
 
Общински съвет - Плевен