/ iStock/Getty Images
В Плевен старото общинско депо за битови отпадъци ще бъде рекултивирано с инвестиция от 12,4 млн.лв. до април 2022 г., съобщиха от Общината.

Началото на строително-монтажните работи ще бъде поставено на 13 юли. Екологичният проект е финансиран по приоритетна ос "Отпадъци" на Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г.".

От общите средства, по линия на Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат отпуснати 10,4 млн.лв., а националното съфинансиране ще бъде 1,8 млн.лв.

Напредват ремонтите по важни инфраструктурни обекти в Плевен

Целта е да се намали негативното въздействие върху околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води. С рекултивацията ще бъдат елиминирани рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в депото и извън него, свързани с човешкото здраве.

Идеята е при изпълнението на проекта да се постигане съответствие с нормативните изисквания за експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

В община Плевен е въведено в експлоатация ново, съвременно Регионално депо за битови отпадъци, което обслужва няколко общини чрез модерни технологии.