Ще консултират безплатно земеделци по „Стартова помощ за развитието на малки стопанства
Ще консултират безплатно земеделци по „Стартова помощ за развитието на малки стопанства / dariknews.archive

Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще изготвя безплатно заявление и бизнес план за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. НССЗ ще предоставя информация и съвети, които да подпомогнат земеделските стопани при развитието на техните стопанства и кандидатстването им по подмярката на Програмата.

Консултантският пакет ще включва:

- изготвяне и попълване на бизнес плана за кандидатстване, съгласно съответното приложение в наредбата за прилагане на подмярка 6.3;
- изчисляване на точките по критериите за оценка на проектите за подмярка 6.3;
- изготвяне и попълване на заявление за подпомагане, съгласно съответното приложение в наредбата за прилагане на подмярка 6.3;
- окомплектоване на изискуемите документи към заявлението за подпомагане;
- предоставяне на съвети за изпълнението на бизнес плана в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.

Консултантските услуги ще се предоставят на всички земеделски стопани, които отговарят на изискванията за допустимост. Те следва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, като икономическият размер на земеделското стопанство да е от 2000 до 7999 евро стандартен производствен обем. Общият доход от предходната година от земеделски дейности, който стопаните следва да са получили, е минимум 33%.

Консултациите ще се предоставят във всеки един от Териториалните областни офиси на НССЗ от специализирани екипи от агроном, зооинженер и икономист. Експертите ще бъдат на разположение през целия период на изпълнение на поетите ангажименти в бизнес плана и безплатно ще подпомагат земеделските стопани за неговото изпълнение, както и за цялостното развитие на жизнеспособно и конкурентно стопанство.

Със заповед на министъра на земеделието и храните приемът по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" по ПРСР 2014-2020 г. е обявен периода за от 4 юли до 12 август 2016 г.