С 3,2 % е намаляла средната работна заплата в област Плевен за първото тримесечие на 2018-та

/ Thinkstock/Getty Images

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 823 лв. и е по-малка спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 3.2%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 933 лв., а за частния - 776 лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

В сравнение с първото тримесечие на 2017-а сега средната месечна работна заплата в региона е нараснала с 5.0% . Най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” – с 15.4%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 14.5% и „Образование” – с 13.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.4%, а в частния сектор – с 2.9%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 387 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 148 лв.;

„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 062 лв.;

 „Държавно управление” – 1 012 лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 048 лв.;

„Образование” – 956 лв.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Плевен е на 17-о място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 456 лв., София – 1074 лв., Стара Загора – 1 052 лв. и Варна – 1 006 лв.

Наетите по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 7.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 6.5%,

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 5.8% и „Транспорт; складиране и пощи” – с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ – с 23.4%, и „Операции с недвижими имоти“ – със 17.6%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.2%, или с 0.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности, „Преработваща промишленост” – с 0.6 хил., „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование” – с по 0.2 хиляди.

Най-голямо увеличение на наетите лица в края на март 2018 г. спрямо края на март 2017 г. има в икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 0,8 хил., „Държавно управление” и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 0.2 хил. и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с по 0.1 хиляди.