/ dariknews.archive
Районна здравноосигурителна каса-Плевен полага своето начало на 1-ви май 1999 година с едва четирима служители. В момента в институцията работят 87 човека по щат и 2-ма по ПМС№66, структурирани в два отдела - специализирана и обща администрация. 

Екип на РЗОК се срещна с представители на болниците от област Плевен

За изминалите 20 г. РЗОК-Плевен е ръководена от осем директори, като основите са положени от Иван Иванов, следван от д-р Петър Керемедчиев, д-р Симеон Янчев, д-р Красимир Георгиев, д-р Димитър Куцаров, д-р Венцислав Михов, Мартин Митев и доц. д-р Пенка Стефанова, която ръководи институцията сега.
 
Девет служители на касата работят от началото, вече 20 години. В екипа на РЗОК има 24 лекари, което я отличава от останалите РЗОК и е гарант за качествен контрол. Към РЗОК няма открити изнесени офиси - административните услуги и всички дейности се извършват в основната й сграда в областния град.

РЗОК обслужва 212 992 лица с активни здравноосигурителни права на територията на област Плевен, разположена в централна Северна България с население общо 244 209 души в 11 общини (123 населени места).

Област Плевен е на първо място по осигуреност на населението с лекари в цяла България (по данни на НСИ). Наличието на Медицински университет я утвърждава като център на развита високотехнологична медицина, предоставяща качествени здравни услуги не само на  населението от областта, а и на пациенти от цялата страна. 

Към настоящия момент РЗОК – Плевен е сключила следните договори:

 С изпълнители на ПИМП – 192 договора при 200 ОПЛ.  За период от 20 години общият броят на практиките на ОПЛ в договорни отношения с РЗОК – Плевен е намалял  с 40, а броят на ОПЛ е намалял с 34 лекари.

 С изпълнители на СИМП и МДД  РЗОК – Плевен има сключени 112 договора. За 20 години  сключените и контролирани договори с изпълнители на СИМП /МДД е нараснал с 85 броя  или 76% спрямо 2000 г.  За 20 години броят на специалистите,  работещи  в изпълнение на договорите с РЗОК – Плевен, е нараснал с 316  лекари или  ръст от 55% .

 С изпълнителите на извънболнична дентална помощ РЗОК – Плевен има сключени 153 договора. За период от 20 г. броят на договорите с изпълнители на ДП –  първична и специализирана е намалял с 38, главно за сметка  на  първична извънболнична  дентална помощ.

 С аптеки РЗОК –  Плевен има сключени 140 договора със 78 аптеки, като за 20 г. броят на аптеките е  намалял с 3. Увеличен е броят на договорите  от 81 през 2000 година на 140 договора през 2018 година – ръст от 44% . Нарастването в броя на договорите е във връзка със сключването на  договори за отпускане на лекарства на ветерани от войните и на  военноинвалиди, и военнопострадали.

 С лечебни заведения за болнична помощ РЗОК – Плевен има сключени 33 договора с 18 лечебни заведения. За период от 20 години е нараснал броят на договорите с ЛЗ за БМП – от 8 договора на 33 /за работа по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури/  –  ръст от 76%.

Основната цел на РЗОК през изминалите 20 години е да предоставя гарантирани от бюджета на НЗОК здравни услуги с високо качество и достъп до тях на всички нуждаещи се здравноосигурени, да постига финансова стабилност и устойчивост на системата на здравното осигуряване на територията на областта. Своевременното и коректно обслужване на пациентите е било винаги приоритет за институцията, а девизът е: "Работим в полза на здравноосигурените, осигуряваме свободен избор на изпълнител и гарантираме качествено обслужване".

РЗОК през 20–те години от дейността си заслужено извоюва доверието на гражданите и на договорните партньори не само на територията на област Плевен, но и на национално ниво.

Ежегодно нараства броят на ЗОЛ от други области, потърсили медицински услуги на територията на област Плевен. Към момента броят на пациентите от чужди области, обслужени от ЛЗ в област Плевен, съставлява 40 % от общата обръщаемост. 

Средно за година броят на постъпилите молби, жалби и заявления за изготвяне на справки, европейски формуляри и други документи, касаещи здравноосигурителните права в РЗОК са:

 Издадени 4 866 ЕЗОК и 112  откази за ЕЗОК;
 Издадени 673 УВЗ на ЕЗОК и 54 броя откази за УВЗ на ЕЗОК;
 Обработени 633 двуезични формуляра;
 Издадени 3 214 здравноосигурителни книжки;
 Дадени 6 200 консултации на граждани;
 Разгледани 2 545 заявления на ЗОЛ за получаване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК