РИОСВ-Плевен е част от нова защитена зона от НАТУРА 2000
РИОСВ-Плевен е част от нова защитена зона от НАТУРА 2000 / archiv.DarikNews

Със заповед от 4 април 2013 г. на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов беше обявена защитена зона „Централен Балкан Буфер" за опазване на дивите птици - част от националната мрежа НАТУРА 2000.

Зоната е с площ от 720 214,029 дка и обхваща територия на пет регионални инспекции по околната среда и водите - РИОСВ - София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Плевен. Границите й почти изцяло обхващат буферната зона на Национален парк „Централен Балкан".

Предмет на опазване в тази зона са 34 вида птици, които България е задължена да опазва съгласно европейската Директива за дивите птици. От тях 27 вида гнездят и 7 вида преминават през зоната по време на миграция.

Зоната е ключова за ефективното опазване на голям брой консервационно-значими грабливи и горски видове птици. Приоритетни сред тях са 7 вида, представени с голям процент от националната си популация: белоопашат мишелов (Buteo rufinus), скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco peregrinus), бухал (Bubo bubo), врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), червеноврата мухоловка (Ficedula parva) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata).

Основна цел на защитената зона е да се постигне опазване и поддържане на местообитанията на видове птици и постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

Предстои обнародване на заповедта в Държавен вестник, съобщтиха още от пресцентъра на РИОСВ-Плевен.