РИОСВ: Глоби очакват тези, които палят стърнища
РИОСВ: Глоби очакват тези, които палят стърнища / archive.dariknews

Основни акценти от контролната дейност на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен през 2014 г. ще са опазването на почвата, естествения ландшафт и биологичното разнообразие.

В тази връзка РИОСВ-Плевен напомня, че физически и юридическа лица, които палят стърнища, носят административна отговорност. Паленето на стърнища води до вредни изменения в почвата и нарушаване на почвените функции. Унищожават се органичните съставки на повърхностния почвен слой, както и микроорганизмите, които подпомагат естественото почвообразуване. Унищожават се представители на защитени и други биологични видове, техните местообитания и места за размножаване. При изгарянето на стърнища в атмосферата се отделят голямо количество вредни газове, които засилват парниковия ефект и водят до промяна в климата.

При установяване на нарушения ще се налагат глоби на собствениците или ползвателите на имоти, съгласно разпоредбите в Закона за опазване на околната среда. Когато са унищожени защитени растителни и животински видове или техните местообитания, глоби ще бъдат налагани по Закона за биологичното разнообразие или по Закона за защитените територии.

Информация за наложените от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен глоби и санкции ще се изпраща в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция и в останалите специализирани структури на Министерството на земеделието и храните.