Разработва се общински план за защита при бедствия
Разработва се общински план за защита при бедствия / netinfo

Първа работна среща на Комисията по подготовката за разработване на общинския план за защита при бедствия се проведе в заседателната зала на Община Ловеч на 20 март.

Комисията е назначена със заповед на кмета Минчо Казанджиев и в нея участват ръководители на различни държавни учреждения и институции, поделения, болницата, директори на дирекции в Община Ловеч. Целта на съвместната работа на различните институции при подготовката на плана е да се обсъдят и поемат конкретни ангажименти и да се осигури координация в действията на институциите, допълни оше кметът Минчо Казанджиев.

Разпореждане на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии изисква до 30 април планът да бъде приет от Общинския съвет. Сроковете са кратки и нереалистични, изисква се за ограничено време да се събере много информация, посочи председателят на комисията инж. Богомил Караджов.

В плана на защита при бедствия трябва да бъдат включени водностопанска характеристика на общината, като бъдат изброени хидротехническите системи и съоръжения, разположени на територията на общината, водоснабдителни и канализационни системи, напоителни и отводнителни системи и транспортна характеристика на общината и др. Необходимо е да се извърши и анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях. В плана трябва да бъдат определени и потенциално опасните обекти и критичната инфраструктура в общината.