Проект подобрява работата между екипите в структурите на МВР
Проект подобрява работата между екипите в структурите на МВР / archiv.DarikNews

На 20 юни 2013 г. в ОДМВР-Плевен се проведе информационна среща с ръководния състав, на който бе презентиран проект „Новият полицейски лидер", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд с приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси" и подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация".

Една от дирекциите, които ще вземат активно участие в него е ОДМВР-Плевен. Проектът е със срок на изпълнение от 23 януари 2013 г. до 23 януари 2015 г. и има за цел подобряването на вътрешната комуникация и екипното взаимодействие в структурите на МВР, условията на работа и микроклимата чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство на средния ръководен състав в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността.

В рамките на проекта ще бъдат проведени две теренни изследвания със служители на ОДМВР-Плевен. Първото има за цел анализ и ревизия на концепцията и практиките по набиране и кариерно развитие на персонала, а второто ще търси взаимозависимостта между упражнявания лидерски стил и вида/степента на мотивация и ефективността на екипите и служителите.

Темите на обученията са заложени в три модула:

Модул 1 - „Подбор и кариерно развитие", свързан с процедурите по планиране, подбор, оценка и кариерно развитие.

Модул 2 - „Лидерски стил и мотивация", по теми от управленската практика (изграждане и управление на екипи, управление на ресурси, лидерски стилове и мотивация).

Модул 3 - „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи", насочен към повишаване на общата и специализирана психологична подготовка при разследване на криминални престъпления и овладяване на критични инциденти, както и повишаване на компетентността при съпътстващите управленско-административни процедури.

Обученията в хода на изпълнението на проекта със служители на ОДМВР-Плевен се осъществяват от екип психолози от Института по психология на МВР и колегите им от група „Лаборатория Плевен", като обучаемите ще получат системни практически знания и умения за ефективно реализиране на основни лидерски и мениджърски функции и задължения, а интерактивният формат на обучение гарантира бързото и трайно усвояване на знанията и тяхната приложимост.
Бенефициент на проекта е Институтът по психология - МВР.