guljanci
guljanci / obshtina guljanci
В началото на април Община Гулянци започна изпълнението на Проект „Център за обществена подкрепа гр. Гулянци”, финансиран по договор № РД04-59/30.03.2018 г. от Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила” и Община Гулянци. Проектът е с продължителност девет месеца и е на стойност 33 328,02 лв., от които 29 995,21 лв. отпуска фонда и 3 332,81 лв. Общината.

Дейността на Центъра за обществена подкрепа ще бъде насочена към осигуряване на социална закрила на деца в риск, за пълноценно разгръщане на личностния им потенциал и социално включване, превенция на отпадане от училище, асоциално поведение и подобряване на грижите в семействата с риск. Социалната услуга е в подкрепа на 20 деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства на територията на община Гулянци.
За реализиране на дейностите по проекта ще се ползва първия етаж на общинската сграда, в която се помещава Социалният патронаж. Помещенията са в отлично състояние, скоро ремонтирани, а нужното обзавеждане и оборудване на ЦОП ще бъдe осигурено от Община Гулянци. Персоналът се състои от управител, двама социални работници и психолог.

В Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци ще се предоставя комплекс от социални услуги за деца и възрастни хора, съгласно нормативните изисквания, с цел постигане на по-високо качество на живот, социално включване и интеграция на уязвими рискови общности, като основните цели на проекта са:
- Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
- Работа с деца, застрашени от отпадане от училище;
- Превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи;
- Работа с деца и семейства с цел предотвратяване на ранни бракове и ранни раждания основно при ромската общност;
- Подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
- Кризисна интервенция на деца и лица, жертви на насилия, малтретиране и др.
- Приемна грижа и осиновяване - обучение на кандидати за приемни родители, задължително условие за реализацията на приемната грижа и кандидати за осиновители.
Ползватели на услугата могат да бъдат: деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; неглижирани деца; семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; отпадащи от училище деца; бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; деца и семейства от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.
Насочването към ползването на услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци ще става чрез отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Никопол, други институции и организации, като Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др. Освен това услугите ще могат да ползват и лица, които по свой избор - без направление от ДСП са се насочили към Центъра за обществена подкрепа.
Очаква се проектът в значителна степен да подобри качеството на живот на ползвателите на социалната услуга и техните семейства. Този факт ще допринесе за допълнително увеличаване на търсенето на този вид услуги в местната общност, ще се повиши  степента на доверие на потенциалните ползватели.
           
Общинската администрация Гулянци ще използва формирания ресурс, помещения, обучени специалисти и др. и след приключване на проектните дейности ще  кандидатства пред АСП, МТСП за разкриване на социалната услуга Център за обществена подкрепа, като държавно делегирана дейност.