Преназначиха магистрати и служители от Военно-окръжна прокуратура-Плевен
Преназначиха магистрати и служители от Военно-окръжна прокуратура-Плевен / vop.pleven

На 1 април 2014 г. в Окръжна прокуратура - Плевен встъпиха в длъжност преназначените магистрати и служители от Военно-окръжна прокуратура - Плевен, съгласно решение по протокол №12 на Висшия съдебен съвет от 13 март 2014 г.

Това са полковник Георги Лефтеров Лазаров - заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - Плевен с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", на длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура-Плевен, считано от 1 април 2014 г.

Полковник Николай Христов Балев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", на длъжност „следовател" в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Плевен, считано от 1 април 2014 г.

На основание чл. 30, ал. 1 т. 3а и чл. 343, ал. 2 от ЗСВ са преназначени служителите Ренета Иванова Цанева „главен специалист - счетоводител" във Военно-окръжна прокуратура - Плевен на длъжност „главен специалист - счетоводител" в Окръжна прокуратура - Плевен, Венера Йовкова Христова „съдебен секретар" във Военно-окръжна прокуратура - Плевен на длъжност „съдебен секретар" в Окръжна прокуратура - гр.Плевен и Иванка Маринчева Илиева „призовкар" във Военно-окръжна прокуратура - Плевен на длъжност „призовкар" в Окръжна прокуратура - Плевен.