/ dariknews.archive
Предложение за нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти, предстои да бъде обсъдено в Общинския съвет на Плевен. „Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове всеки проект за нормативен акт трябва да бъде обществено достъпен за публично обсъждане 30 дни.

Продължава извеждането на некоректните наематели от общински жилища

Проектът за новата Наредба №18 е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Община Плевен, раздел „Документи“ / „Проекти на документи - https://obs.pleven.bg/bg/proekti-na-dokumenti/proekt-za-nova-naredba-18-za-reda-za-upravlenie-polzvane-i-razporezhdane-s-obshtinski-zhilishtni-imoti, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

В предложението за нова Наредба №18, внесено от общинските съветници Петя Василева и Йордан Грижов, се посочва, че в изпълнение на чл.45а от Закона за общинската собственост (ЗОС), условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища се определят с наредба на общинския съвет.

От април 2005 г. до момента на територията на Община Плевен действа Наредба за реда за управление, полазване и разпореждане с общински жилищни имоти, по която през годините са правени множество промени. С цел по-голяма яснота се предлага отмяна на действащата Наредба №18 и приемане на нова.

Част от предложените промени в настоящия проект касаят критериите за предоставяне на жилища от наличния общински жилищен фонд. В чл.5, ал.2 е записано, че подреждането на лицата, семействата и домакинствата в една и съща група ще се извършва на база методика за обща оценка по четири показателя на всеки от пълнолетните кандидати за настаняване.

При равен брой точки се предвижда предимство на по-продължителната  по  време картотека. Предлаганите промени са с оглед по-справедливото задоволяване на жилищните нужди на гражданите и необходимостта от задържане на млади хора в общината, посочват вносителите.

Друга промяна в нормативния текст касае условията за продължителност на ползване на даденото под наем общинско жилище, както и условията за неговото закупуване. В проекта са изброени и 18 точки, които регламентират прекратяване на наемните правоотношения.

Общинската Комисия за решаване на жилищните нужди разгледа критични случаи на граждани

Първата от тях е неплащане на наемната цена или на консумативните разноски, свързани с ползване на жилището, за повече от 3 месеца. Наемните цени на жилищата, предоставяни от ОП „Жилфонд“ също не са актуализирани предвид нарастването на минималната работна заплата и повишаване на средствата, необходими за поддръжка и ремонт на настоящия жилищен фонд на общината, е записано в проекта.

В него е включена и базисна наемна цена за един квадратен метър /кв.м./ жилищна площ за ползването на общинско жилище. С приемането на новата Наредба се цели по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при установяване на жилищни нужди на гражданите, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.

С цел намаляване на административната тежест се предвижда част от документите при кандидатстване да бъдат събирани по служебен път от общинската администрация. Очакваните резултати от приемане на новата Наредба №18 са преодоляване на недостатъците, установени в практиката по прилагане на действащата в момента такава.

Предложеният проект за нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти се очаква да влезе за обсъждане на заседанието на Общински съвет-Плевен в края на ноември.