u4ili6te
u4ili6te / u4ili6te tarnene
Предложения две училища на територията на община Плевен да бъдат включени в Списъка на средищните в Република България за учебната 2019/2020 г. влизат за обсъждане в комисия на Общински съвет - Плевен, този месец. Предложенията са за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Търнене и ОУ „Антон Страшимиров” - с. Бохот. Те ще бъдат гледани на заседанието на Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“.
В писмото си Теменужка Маринова - директор на ОУ „Антон Страшимиров“, за включване на училището в актуализирания Списък на средищните за новата учебна година посочва, че в учебното заведение в Бохот се обучават 32 ученици в задължителна училищна възраст от селата Тодорово и Брестовец, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас, намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа. В мотивираното  предложение от Поля Блажева - директор на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий" - с.Търнене, става ясно, че училището се посещава от 47 ученици в задължителна училищна възраст от с. Дисевица, в което няма училище осъществяващо обучение в съответния клас. Директорите и на двете учебни заведения информират, че училищата им имат възможност за целодневна организация на учебния ден и условия за осигуряване на обедно хранене, материалната база е в много добро състояние и отговаря на изискванията за осигуряване на равен достъп до качествено образование.
За средищно училище по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование се определя държавно или общинско училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище, и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние. Исковете за средищните училища се актуализират ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината и след решение на Общинския съвет. Мотивираните предложения се внасят до Министерството на образованието и науката /МОН/ в срок до 10 септември. За пътуващите деца и ученици до средищно училище се осигурява безплатен транспорт.