Потвърдиха кредитния рейтинг на община Троян
Потвърдиха кредитния рейтинг на община Троян / archiv.DarikNews

Агенцията за кредитни рейтинги и анализи потвърди кредитния рейтинг на община Троян, съобщиха от пресцентъра на кметската администрация. Стабилна перспектива показва дългосрочният кредитен рейтинг bgBaa2. А краткосрочният - bgP-2, че общината има сравнително добра способност за изплащане на краткосрочните задължения. Направеният анализ разглежда финансовото състояние и кредитоспособността на община Троян и се базира на данни за периода 2006-2012 г.

Община Троян няма просрочени задължения през последните шест години и е предприела мерки срещу неизрядните платци за събиране на просрочените вземания. Според данните за краткосрочните вземания и задължения, текущата ликвидност на общината може да бъде определена като много висока. Управленският екип осъзнава необходимостта да се финансират проекти по програмите на Националната стратегическа референтна рамка НСРР и ПУДООС. Балансирането на приходната и разходна част на бюджета е добро, в резултат на което общината реализира излишък в края на разглежданите години. Икономическото развитие на Троян е доста интензивно. Планинската община отчита по-нисък от средния за страната процент на безработни към общо активното население. Това са основните положителни фактори, влияещи върху рейтинга, според анализа на агенцията.

Отправената препоръка е да се предприемат мерки за повишаване събираемостта на просрочените вземания.
Изводът на агенцията за кредитни рейтинги е, че въпреки финансовата криза, община Троян се стреми да управлява разумно всички налични ресурси и да използва алтернативни източници за финансиране на заложената програма за управление.

Сред положителните фактори, влияещи върху рейтинга, се посочва и разумно управление на общината. Налице е здравословно ниво на дългосрочните задължения, които не се очаква да влошат финансовото състояние на общината.