Откриха третото стъпало на пречиствателната станция в Ловеч
Откриха третото стъпало на пречиствателната станция в Ловеч / svetlomira.anastasova

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в Ловеч третото стъпало на Градската пречиствателна станция. Заедно с кмета Минчо Казанджиев тя преряза лентата на новото съоръжение.

Така на официалната церемония бяха открити обектите, реализирани по проекта на общината „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч", финансиран по оперативна програма „Околна среда" 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 8,3 млн. лв., от тях 7,7 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Асоцииран партньор е „Водоснабдяване и канализация" АД - Ловеч.

В рамките на проекта е доизградена канализационната мрежа и рехабилитирана водопроводната мрежа на част от територията на град Ловеч - кварталите Дръстене, Гозница и две индустриални зони - Източна индустриална зона и Северна индустриална зона „Баховско шосе". Изграденият дюкер от дъждопреливник в кв. Вароша под река Осъм осигурява свързването и отвеждането на отпадъчните води от канализацията на Вароша и свързването им към главния колектор по ул. „Осъмска".

С реализацията на обект „Съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ Ловеч" - сграда на реагентно стопанство, е изпълнен последният етап от изграждането на станцията, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. С това свързаността към канализационната система става 100 процента, прекратява се замърсяването на почвата, подпочвените и повърхностните води, както и на река Осъм, посочи министър Василева. Тя поздрави общината за усилията за изграждане на публичната инфраструктура, и в частност екологичната. Министърът обяви още, че „независимо от това от коя партия е кметът, ние смятаме, че тези проекти са важни. Не трябва да бъдат делени общините, всички трябва да получат равен достъп до европейските средства".

В съвместната ни работа досега Министерството на околната среда и водите бе не просто управляващият орган, а партньор и консултант на общината, каза кметът Казанджиев, който пожела успешна реализация на проектите в новия програмен период.

Ивелина Василева поздрави община Ловеч още за изпълнения проект за туристическите атракции. Тя посети и Старата градска баня „Дели Хамам", която определи като уникален обект, част от облика на града и от възможностите за развитие на туризма.