/ dariknews
Общински съвет, на основание свое решение №1364 от 27 юни и във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, стартира от днес подбор на 70 кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на дела в Окръжен съд. Документите се приемат в деловодството на Общинския съвет, стая 35, етаж 2.

ОбС - Плевен стартира процедурите за избор на съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд - Плевен

Съгласно чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години;
- да имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район Окръжен съд - Плевен;
- да имат завършено най-малко средно образование;
- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявалия;
- да не са съдебни заседатели в друг съд;
- да не са общински съветници от съдебния район на Окръжен съд - Плевен;
- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд - Плевен;
- да не са избирани за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Кандидатите подават в срок от 28.06.2019 г.  до 17,00 ч. на 24.07.2019 г. следните документи:
- заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 – по образец)
- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 – по образец);
- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ  (Приложение №3- по образец);
- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4 – по образец);
- данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 – по образец).
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- мотивационно писмо;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.


Четири присъди постановиха ученици по време на симулативни процеси в Окръжен съд Плевен (СНИМКИ)

Посочените приложения могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/o-b-ya-v-a. Същите са на разположение и на хартиен носител и могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №4) или от Пропуски - информация на Община Плевен (пл.“Възраждане“ №2).