mestni danaci
mestni danaci / dariknews.bg
Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен подготвя изпращането на уведомленията до данъчно задължените лица за размера на дължимите за 2017-а година суми за данък сгради, такса смет и данъка върху превозните средства. Около 80 хиляди съобщения ще бъдат изпратени до 1 март, уточни Маргарита Бахнева, Директор Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”.
 
 Дългогодишната практика да се пращат известия на хартиен носител ще бъде прекратена през следващата 2018 година и оповестяването ще става с помощта на модерните технологии. „Няма императивно законово изискване уведомлението да се подава точно на хартиен носител. Възможно е това да става чрез Интернет страницата на Общината. Ще използваме по-съвременните средства за съобщаване”, уточни кметът на Община Плевен Георг Спартански. В писмата тази година изрично ще бъде посочено, че от следващата година такива няма да бъдат изпращани.
   И в момента размерът на дължимите суми може да се провери онлайн на страницата на местната администрация www.pleven.bg, раздел „Дейности”, „Местни данъци и такси” – „Проверка на данъци”, чрез изписване на ЕГН за физическите лица или ЕИК за юридическите. Актуална информация има и за банковата сметка, кодовете за вид плащане, ставките и др.
 
 Задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 година могат да бъдат платени изцяло, с 5% отстъпка от пълния размер, в срок до 30 април, или на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. Дължимите суми могат да се заплащат в брой или по банков път по сметка на Община Плевен.
   Започна приемането на декларации от лица, упражняващи патентна дейност, както и на плащания по определеното задължение за патент за 2017 година. Патентният данък се внася на четири равни вноски - до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. При издължаване на пълния размер в срок до 31 януари, се прави отстъпка от 5%.
  
Плащания се приемат на гишета от 1 до 5 в Салона за обслужване на клиенти в рамките на работния ден от 08.30 до 16.30 часа без прекъсване.
Работното време за приемане на данъчни документи и издаване на удостоверения е от 08.30 до 12.30 часа и от 13.00 до 16.30 часа.
   От началото на данъчна кампания`2017 приходите са вече над 1.5 млн. лв., като само за миналата седмица са постъпили повече от 450 хил. лв.