/ dariknews.archive
Българският ветеринарен съюз - Областна колегия, ще ползва безвъзмездно общински недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23 в града.

Председателят на ОбС организира публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 на Община Плевен

Решението е на Общински съвет, прието с гласовете на 33 от общинските съветници, 2 „въздържал се“, против няма. С договор от 10.07.2014 г. на Областната колегия на Българския ветеринарен съюз /БВС/ за същия имот - стая в посочената сградата, ползвана за офис на съюза, е учредено безвъзмездно право на ползване.

Договорът е прекратен поради изтичане на срока му. Със заявление от юли тази година председателят на областната структура на съюза е поискал от Общината отново да им бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху същия общински имот.

205 приети решения отчита Общински съвет-Плевен, за първите шест месеца на годината

Последвалото решение на Общински съвет, е за предоставяне на имота за ползване за нови 5 години. В него се посочва още, че консумативните разходи, свързани с текущото обслужване и поддръжка на имота, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка на Български ветеринарен съюз - Областна колегия.

Българският ветеринарен съюз е съсловна организация на ветеринарните лекари в Република България, учредена през октомври 2007 г. Членовете й извършват общественополезна дейност в областта на животновъдството и ветеринарната медицина.

Измениха годишната инвестиционна програма на Община Плевен

Мотивите за настоящото предложение и последвалото решение на местно ниво са нуждата от подходи условия за развитие на дейността на Областната колегия на БВС, както и наличието на законова възможност за учредяване на безвъзмездното право на ползване.