pari
pari / netinfo
На повече от 3,2 млн. лв. възлизат просрочените дългове към община Тетевен, информират от там. Задълженията на физическите лица към местния бюджет от предходни години до края на 2016 г. са над 1,2 млн. лв., а фирмите с просрочени дългове към хазната трябва да внесат близо 2 млн. лв.
 
Отдел „Местни данъци и такси” на община Тетевен подготвя изпращането на съобщенията до данъчнозадължените лица за размера на дължимите за 2017 г. суми за данъци и такса битови отпадъци. Около 23 400 бр. съобщения ще бъдат изпратени до 1 март на жители на територията на цялата страна.

Некоректното отношение на данъкоплатците към местния бюджет ограничава предоставянето на услуги на населението, както и тяхното качество, казват от общината. Приходите от местните данъци и такси се разходват за дейности като издръжка на детските градини и Домашния социален патронаж, смето- и снегопочистването, уличното осветление, озеленяването, текущи и основни ремонти на уличната мрежа и др. Въпреки наличието на посочените по-горе задължения на физическите лица и фирмите към хазната, се наблюдава тенденция за все по-високите изисквания на гражданите към общинската администрация и предложените им услуги.
 
Няма законово изискване уведомяването за местните данъци и такси да става точно на хартиен носител. Възможно е това да се осъществи и чрез използване на по-съвременните средства за съобщаване. За целта гражданите и фирмите, които имат задължения към община Тетевен, биха могли да направят запитване до отдел „Местни данъци и такси” за дължимите от тях суми на имейл mdt_teteven@abv.bg. Така може да им бъде изпратена информацията електронно или чрез запитване на дежурен телефон в рамките на работното време.
 
Задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2017 г. може да бъдат платени с 5% отстъпка до 30 април, в случай че бъдат заплатени в пълния им размер или на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври.
От началото на данъчна кампания 2017 приходите са около 165 хил. лв.