obs
obs / dariknews.archive
Всички постоянни комисии към Общински съвет - Плевен ще обсъждат следващата седмица предложението за приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен. Вносител на предложението на предстоящата сесия е Постоянната комисия по култура, вероизповедания и международна дейност към Общински съвет - Плевен с председател Петя Василева.

Проектът за нормативен документ беше обсъден на разширено заседание на Комисията, след което съгласно изискванията на Закона за нормативните актове беше публикуван за обществено обсъждане и на страницата на Общински съвет - Плевен в регламентирания 30-дневен срок /https://obs.pleven.bg/bg/proekti-na-dokumenti/proekt-na-naredba-11-za-simvolite-pochetnite-znatsi-i-otlichiyata-na-obshtina-pleven/.

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Плевен са насрочени в два поредни дни - 26 и 27 юни /понеделник и вторник/. Проектът за дневен ред, предложенията и преписките, които ще бъдат обсъждани, са публикувани на страницата на местния парламент /https://obs.pleven.bg/bg//, раздел „Заседания“ - „Заседания на постоянни комисии“ / https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie/.