obs r
obs r / obs pleven
На 13-ти август от 17:00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2018 година. 
Публичното обсъждане на отчета на Бюджет 2018 се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.60 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен“. Във връзка с предстоящото обсъждане всеки може да се запознае с отчета на интернет страницата на Община Плевен, категория "Дейности" / „Финанси и икономика“ / „Отчети 2018“/ Отчет на Бюджет 2018 г.“ - https://pleven.bg/bg/otcheti-2018/otchet-na-byudzhet-2018-g/
Сборният бюджет на Община Плевен за 2018 година е приет с Решение № 833/25.01.2018 г. на Общинския съвет и е в размер на 87 704 433 лв. Средствата за финансиране на "Делегирани от държавата дейности" са съответно 52 804 433 лв., а за финансиране на "Местни дейности" и "Дофинансиране на делегирани от държавата дейности" - 34 899 990 лв. През отчетния период Сборният бюджет на Общината е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства, и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно и за тях не е необходимо решение на Общинския съвет. В резултата на всички изменения общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 г. е съответно 98 032 698 лв.
Съгласно Закона за публичните финанси, след публичното обсъждане за изпълнението на общинския Бюджет 2018, Общинският съвет на Плевен трябва да приеме отчета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.