danaci
danaci / dariknews.bg
Планът за приходи от местни налози за 2017 г. е изпълнен на 53 % към момента. Това съобщи директорът на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен Маргарита Бахнева. На 2 май изтече крайният срок на кампанията по приемане на плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства в пълен размер с 5 % отстъпка.
  
Данните за изпълнението на общинския план за приходи от основните местни данъци и такси, администрирани от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” Плевен, към 2 май 2017 г. са следните:
 
 
Данък/такса
 
Приход
 
План 2017
 
Изпълнение в %
Данък недвижими имоти  
5 279 000
 
8 000 000
 
66
Д-к превозни ср-ва 2 075 000
 
4 000 000 52
Такса битови отпадъци 4 143 000 6 800 000 61
Данък придобиване 795 000 4 000 000 20
Патентен д-к 125 600 320 000 39

 
   Към същата дата постъпленията в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от Дирекцията, възлизат на 12 484 000 лв., в това число приходи от глоби по наказателни постановления за нарушения на законодателството – 19 580 лв., и такси за извършени административни услуги – 35 269 лв.
   Планът за приходи от местни налози за 2017 г. към момента е изпълнен на 53 %.
   Към края на кампанията през 2016 г. приходите са възлизали на 13 000 000 лв. Съществено през тази година е изоставането на приходите от данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 795 000 лв. към 2 май 2017 г. срещу 1 676 800 лв. към същия момент на 2016 г. Този данък не се администрира пряко от Дирекцията, за него не се формира задължение и не подлежи на принудително събиране. Поради последното, постъпленията силно се влияят от икономическата ситуация и са почти непрогнозируеми.
  
Добри нива на изпълнение през 2017 г. бележат такса битови отпадъци – със 130 000 лв. повече постъпления в сравнение със същия период на 2016 г., и данък върху недвижимите имоти – с 215 700 лв. повече през настоящия отчетен период.
   В периода на кампанията служителите, приемащи плащания, са издали 86 838 броя приходни компютърни квитанции за инкасираните суми и са осчетоводили суми по сметки на задължени лица по 15 992 броя платежни документа.
  
От началото на годината органите по приходи от направление „Ревизии, проверки и събиране” са съставили 829 акта за установяване размера на задължения, неплатени в срок, на стойност 1 725 000 лв., с цел предприемане на принудителни действия спрямо нередовните собственици.
   От издадените актове, по които няма постъпили плащания, 388 броя са предадени за принудително събиране на публичните изпълнители при Национална агенция за приходите. С длъжниците по непредадените актове са подписани протоколи за издължаване на вноски в разумни срокове. При спазване на поетия ангажимент от тяхна страна, принудителни действия не се предприемат, като за времето на погасяването на вноските тече наказателна лихва по закон.
  
Към 2 май 2017 г. постъпленията в резултат на предприети принудителни действия от направление „Ревизии, проверки и събиране” възлизат на  801 000 лв.
  
Постигнатите успехи по отношение на събираемостта и обслужването биха били невъзможни без изградените със съвместни усилия през годините добри практики в работата.