/ iStock/Getty Images
Център за грижа за лица с психични разстройства ще бъде разкрит в Ловеч по проект на Общината в града.

Ще бъде изградена, оборудвана и обзаведена основната материално-техническа база, в която ще се предоставя новата социална услуга.

За реализиране на дейността Община Ловеч подготвя проектно предложение "Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч - Етап 2 - предоставяне на нова услуга" по ОПРЧР 2014-2020.

Планира се проектът да започне с подготвителни дейности в рамките на шест месеца, които ще включват: подбор и назначаване на персонал; изготвяне на вътрешни правила за дейността на услугата; сключване на договори с изпълнители и доставчици; доставка и монтаж на допълващо оборудване и обзавеждане и преместване на потребителите.

В Русе ще има два центъра за социални услуги

Потребителите на услугата ще бъдат изведени от специализираните институции и Държавната психиатрична болница, след направена оценка на потребностите и изготвен индивидуален план.

С преместването на потребителите ще започне дейността на Центъра за грижа за лица с психични разстройства за период от една година. Ще бъдат настанени 15 потребители, на които ще се осигури 24-часова резидентна грижа, здравни грижи, лечение и трудотерапия и подкрепа съобразена с индивидуалните потребности на всеки.

По този начин ще им се осигури независим и достоен живот в общността, социално включване, социални умения и възможност да живеят в спокойна и близка до семейната среда, допълват от общинската администрация.
БТА