РИОСВ проверява операторите с издадени комплексни разрешителни
РИОСВ проверява операторите с издадени комплексни разрешителни / netinfo
Експерти от регионалната екоинспекция проверяват операторите с издадени комплексни разрешителни в Хасковска и Кърджалийска области. Проверките се извършват съгласно годишния график за контрол и стартираха в началото на септември. Към момента експертите са проверили изпълнението на условията в комплексните разрешителни на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати в град Кърджали и циментовия завод „Вулкан Цимент” АД в град Димитровград. Предстои обобщаване на резултатите по изпълнение изискванията, зададени в разрешителните на двата оператора за опазване на въздуха, повърхностни и подземни води, почви, мониторинг на емисиите, управлението на отпадъците, съхранението на суровини, спомагателни материали и горива, както и на общите условия - инструкции.

Операторът на инсталацията, който притежава комплексно разрешително се задължава да изпълнява всички условия посочени в него при експлоатацията на инсталацията. Към задълженията му влиза да информира съответната регионална екоинспекция за резултатите от собственият мониторинг, незабавно да я уведомява при възникнали инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Операторът се ангажира и с изготвянето, и публикуването на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

Съгласно закона за опазване на околната среда всички оператори на нови инсталации и съоръжения или вече действащи такива за промишлени дейности включени в приложение 4 от закона, следва да имат издадено комплексно разрешително. В процедурата по издаване на такъв документ, ако в програмата за привеждане в съответствие не се предвидят всички необходими мерки за недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда, компетентният орган може да излезе с решение да не се издава комплексно разрешително. В такива случай, след отстраняване на несъответствието със ЗООС, оператора се задължава на ново да стартира необходимата процедура.