Обучават представители на  местни НПО за повишаване на капацитета им
Обучават представители на местни НПО за повишаване на капацитета им / netinfo

В края на седмицата се проведе третия модул от обученията по проект „Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие” с водеща организация Сдружение „Център за икономически и социални анализи и стратегии”/ЦИСАС/ .

Участие в семинара взеха 30 представители на структури на гражданското общество от община Кърджали – от 5 читалищни и 5 училищни настоятелства, 5 спортни клуба, от партньора по проекта - АРИРИ, експерти от общинаска администрация в Кърджали и членове на ЦИСАС.

Темата на тридневния семинар, проведен в комплекс „МG” q гр. Момчилград, беше „Управление на времето, създаване и функциониране на ефективни екипи”.

По време на обучението участниците придобиха знания за сформиране на ефективни екипи чрез различни техники като ролеви игри и решаване на казуси.

Обучители на семинара бяха преподаватели от Софийски университет „Климент Охридски” и Института по психология към БАН.

Този модул беше логично продължение на проведените през този месец две тридневни обучения по модулите „Управление на проектния цикъл» и «Организационни умения на структури на гражданското общество».

На участниците в обученията бяха предоставени информационни материали и учебни помагала по отделните теми

Чрез попълнените анкети за обратна връзка участниците изразиха високо мнение както за обучителите, така и за цялостната организация по провеждането на обученията.

На участниците във всички модули ще бъдат връчени сертификати.

Проект „Изграждане на капацитет и мотивация – модел за гражданско участие” на ЦИСАС се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е развитие на капацитета и включване на структурите на гражданското общество в процеса на формиране и изпълнение на модерни социално-икономически политики в община Кърджали.

В рамките на проекта се планират да бъдат проведени обучения и форуми за обмяна на опит и добри практики.

Предстои провеждането на още три тридневни модула през месец юли по следните теми:„Стратегическо планиране, видове документи”, „Формиране на политики и създаване на мрежи”,„Застъпничество в обществен интерес”.