Анализ на наднормено тегло на кърджалийци
Анализ на наднормено тегло на кърджалийци / netinfo

Наднорменото тегло е един от основните рискови фактори за здравето.

В повечето от наблюдаваните случаи той е в съ четание с другите фактори на риска: ниска физическа активност; повишено артериално налягане; повишен холестерол в серума и в по-редки случаи съчетан с тютюнопушене и употреба на алкохол. В този контекст трябва да посочим, че наднорменото тегло (затлъстяването) ограничават физическата активност и така формират своеобразен порочен кръг.

З тлъстяването е на второ място след тютюнопушенето като причина за преждевременна смърт. То е причина за развитието на редица заболявания: сърдечно-съдови (атеросклероза, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт), захарен диабет тип 2, злокачествени новообразувания, подагра, ставни и дихателни заболявания, и други. В резултат на всичко това затлъстяването съкращава живота и води до преждевременна смърт.

Този фактор е резултат от нару шен енергиен баланс – съотношението между енергийната стойност на храната и енергоразхода на човека – т. е. хората наддават на тегло, когато поемат повече калории, отколкото изгарят.

Чрез измерване на обиколката на талията, която нормално не трябва да надхвърля 94 см при мъжете и 80 см при жените. Обиколка на талията при мъжете над 102 см и над 92 см при жените говори за значително повишен здравен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система (инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт). Установено е, че с нарастването на обиколката на талията се увеличава и кръвното налягане.

От анкетните проучвания по програма СИНДИ - Кърджали е видно, че 74,3% от мъжете и 58,7% от жените са с наднормено тегло. Този фактор е застъпен в различна степен и при двата пола. Будят тревога данните за наднорменото тегло в младите възрастови групи от 25 до 44 години, съответно (68,2% - 72,6%). От 25-34г. с наднормено тегло са (32,5%), а от 35-44г. (55,1%). И при двата пола във възрастта 55-64г. регистрираме съответно -76% и 77%.

От последното епидемиологично изследване през м.февруари 2006г. в гр.Кърджали (от екип на СБАЛ по ендокринология “Акад. Иван Пенчев” гр.София), е видно, че наднорменото тегло като рисков фактор е в пряка зависимост с дислипидемиите, захарния диабет и тироидните заболявания.

От анализа на изложените резултати констатираме тревожни тенденции:

- отклоненията от нормата за общия холестерол при мъжете и в трите възрастови групи е висок ( от 50 до 67%). Най- висок е процента във втората възрастова група 45-59г., който достига до 67%. В същата отчитаме нива на липопротеини с малко относително тегло ( LDL ) - 50,8%.

- отклоненията от нормата за общия холестерол при жените съобразени с възрастовите групи има други измерения: най-висок е процента 79% при възрастовата група над 60г. Аналогични са данните и за ( LDL )- холестерол в тази група (56%). При жените във възрастовата група 20-44г. данните са сравнително благоприятни. Само 16% от тази група имат повишено ниво на холестерол и само 6,1% са с повишени нива на ( LDL )- холестерол.

Анализирайки зависимостта между наднорменото тегло, дислипидемиите и тироидните заболявания отчитаме:

- хормонът ТРО и при двата пола, във всички възрастови групи е сравнително висок. При мъжете средно 24% от изследваните са със завишени стойности. При жените и в трите възрастови групи отчитаме 40-44%.

- от анализа на изложените данни е видна връзката между трите фактора: наднорменото тегло, липиди, тироидни хормони и хипертоничната болест.

Общият брой на хипертониците в община Кърджали е 8388, от тях мъже / 5085/ и жени /3303/. Съотношението между двата пола сочи, че значително по-голям е броят на мъжете. По възрастови групи най-голям е броят на мъжете от възрастова група 55-64г. При жените по-висок е броят от възрастовата група 45-54г. Тази констатация обясняваме с факта, че тези възрастови групи са подложени на перманентен стрес поради социалният им статус.

Занижена е възрастовата граница на заболелите от хипертония както при мъжете така и при жените. При възрастова група 25-34 г. преобладава есенциалната хипертония, а при тази над 65 г. се наблюдават съпътстващи заболявания на сърдечно-съдовата система. Броят на мъжете от тази възрастова група е два пъти по-голям от този на жените.

Общо известно е, че нагласите в човешкото поведение, свързани с начина на живот, се променят най-бавно. Завишения интерес през последните години към провежданите дейности по програма СИНДИ - КЪРДЖАЛИ, от страна на обществеността, кореспондира с промяна в мирогледа на това население. Дейността по програма СИНДИ е необходимост и отражение на активната позиция на населението към собственото здраве.