Заключителен информационен ден по проект "Твоят час" (СНИМКИ)

Заключителен Регионален информационен ден, във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности се провежда в Кюстендил.

Регионален информационен ден по проект ТВОЯТ ЧАС в Кюстендил

Основна цел на проекта беше създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Твоят час

„През учебната 2016/2017 година, от 11 114 ученици в дневна форма на обучение в училищата в област Кюстендил, в проект Твоят час  са участвали 6 414, което е 57,7% от общия брой на учениците в областта.

Общият брой на сформираните групи е 451, с 386 ръководители. В групите за преодоляване на обучителни затруднения са включени 1 475 ученици, разпределени в 162 групи. В групите за провеждане на занимания по интереси са участвали 4 939 ученици, разпределени в 289 групи.

Твоят час

През учебната 2017/2018 година от 10 945 ученици в дневна форма на обучение, в училищата в областта в дейности по проекта са участвали 6 474 ученици, което е 59,1% от общия брой на учениците в областта.

Общият брой на сформираните групи е 481, с 30 групи повече от предходната година, с 548 ръководители на групи. Групите за преодоляване на обучителните затруднения са 186 с участвали 1 583 ученици, което е със 108 ученици повече от учебната 2016/2017 година. Групите за занимания по интереси са 295 с участвали 4 891 ученици”, заяви началникът на РУО-Кюстендил.

Твоят час

Чрез реализиране на дейностите по проекта „Твоят час“ в училищата на територията на област Кюстендил е постигнато:

- Развитие на уменията на учениците за учене в дейностите за преодоляване на обучителните затруднения;
- Преодоляване на образователните дефицити на учениците в подготовката им по съответния учебен предмет;
- Повишаване на образователните постижения на учениците: в начален етап – по БЕЛ и математика и в прогимназиален и гимназиален етап – приоритетно по БЕЛ и по математика;
- Развитие на допълнителни знания, умения и компетентности на учениците чрез извънкласните дейности за занимания по интереси;
- Развитие на творческите и спортни способности и заложби на учениците;
- Повишаване на постиженията в определени области – наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот, гражданско образование, предприемачество, програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, изкуства, култура, спорт и др.;
- Превръщане на училището в привлекателно място за учениците.