Търг за отдаване под аренда на 46 земеделски имота за трайни насаждения
Търг за отдаване под аренда на 46 земеделски имота за трайни насаждения / Дарик- Кюстендил,архив

Кметът на Община Кюстендил издаде заповед за публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под аренда, за срок от 10 години на земеделски земи, за създаване на трайни насаждения, при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд. Търгът ще се проведе на 24 юни. Предложени са 46 имота. Началната тръжна цена е 24,00 лв./дка.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 01.07.2016 година. Тръжните документи се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, до 15,00 часа на 22.06.2016 г. Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 22.06.2016 година.