Публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Дупница
Публично обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Дупница / Дарик радио,архив

На 29 август ще се проведе публичното обсъждане на плана за финансово оздравяване на Община Дупница. То ще бъде в заседателната зала от 11 часа. На обсъждането гражданите ще бъдат запознати с плана за финансово оздравяване, като ще бъдат обсъждани различните предложения. На обсъждането ще бъдат отразени и основните параметри на предложения план. Обсъждането е във връзка с решение на ОбС-Дупница от 15.07.2016 година и е в сила от 1 август тази година.

Всеки може да се запознае с плана в раздел „Бюджет и финанси" на официалната интернет страница на общината, както и на хартиен носител информационното табло в партера на сградата на общинска администрация. Всички граждани могат да дават своите мнения и предложения на e-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg.

Планът за оздравяване е за 3 годишен период. Както е известно община Дупница попада сред общините във финансово затруднение, като отговаря на три от шестте критерия за искане на финансова помощ.

„За целия период на оздравителната процедура, очакваният фискален ефект от мерките, които община Дупница смята да приложи за повишаване на събираемостта на приходите и за оптимизиране на някои разходи възлиза на приблизително 970 000 лв. Освободеният ресурс ще бъде използван изцяло за погасяване на безлихвените заеми към централния бюджет" пише в оздравителния план.

Записано е още, че община Дупница има потенциал за увеличение на данъчната тежест. Към момента на изготвяне на плана за финансово оздравяване обаче такова не е предвидено, като съображенията са, че всяко увеличение на данъчната тежест, дори да увеличи номиналните постъпления води до влошаване на показателя събираемост. Община Дупница трябва да се съсредоточи приоритетно върху събираемостта - се каза още в плана.

Основна причина за финансовите затруднения е наличието на значителни просрочени задължения, като към 31.07.2016 година са в размер на 3 416 961 лв. В настоящия план е предвидено отпускане на безлихвен заем от ЦБ в общ размер на 3 750 000 лв., от които 3 300 000 лв. за погасяване на просрочени задължения и 450 000 лв. за погасяване на задължения към НАП. Програмата на общината е от наличните просрочия 3 300 000 лв. да се изплатят до 31.12.2016 година, а останалите 116 961 да се изплатят до края на 2017 година от собствени средства. За изплащането на просрочията догодина ще се договорят и подпишат споразумения с доставчиците, с цел избягване налагане на запори по сметките на общината.