/ Дарик-Кюстендил,архив
Публичното обсъждане на бюджета на община Кюстендил за 2019 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2021 г.ще се проведе на 15 януари, вторник от 17:30 часа в залата на общината.

Проекто-бюджетът  в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31 декемчри 2018 г., анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в националното законодателство и местната нормативна уредба, се казва в становище на общинска администрация.

Прогнозната рамка на Бюджет 2019 надхвърля 40 милиона лева (40 440 000 лв.), което е с около 6 милиона лева повече от предходната година. Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи с 444 хил.лв. в сравнение със началния план за 2018 година, като това увеличение, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци.

Промяна в постъпленията се очаква само при данъка за моторните превозни средства, заради въведената законодателна промяна, като ставките за отделните категории автомобили не са променени в сравнение с предходните години.

В частта на разходите и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проекто-бюджета на община Кюстендил за 2019 г. е разработен на база предвиждания от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинската администрация. 1 842 000лв. са предвидените средства за капиталови разходи, 23 707 042 лв. за делегирани от държавата дейности.
 

За разходите в частта делегирани дейности, са взети предвид само стойностните показатели за делегираните от държавата дейности от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.

Писмени мнения, препоръки и предложения на граждани за включване в Бюджет 2019 на Община Кюстендил можете да направите до 17:00 часа, на 14 януари в деловодството на общината и на електронен адрес obshtina@kustendil.bg  или по време на публичното обсъждане.