Последно: 2000 лв. санкция за Випром Дупница за фалшивите винен и ябълков оцет
Последно: 2000 лв. санкция за Випром Дупница за фалшивите винен и ябълков оцет / Дарик Нюз, архив

„Винпром Дупница" АД ще трябва да плати два акта на стойност от по 1000 лв., за разпространението в търговската мрежа на 2400 бутилки с фалшив „винен оцет" и около 1250 бутилки с неистински „ябълков оцет". Наказателните постановления са издадени от директора на Областна дирекция по безопасност на храните.

Първоначално Районен съд-Дупница намали санкциите на по 500 лв., но след протест от ОДБХ-Кюстендил, Административен съд- Кюстендил реши, че наказателните постановления трябва да са на максималната по закон стойност, от по 1 000 лв., заради нарушения на Закона за храните Решението не може да се обжалва.

При извършена на 4.10.2013 г. проверка, в складово помещение на дружеството са открити бутилки с етикет "Винен оцет" и с етикет "Ябълков оцет", с които се въвежда в заблуждение потребителя по отношение на естеството на храната, произхода, начина на производство и преработка, доколкото продуктите не са произведени чрез бактериална ферментация на вино, съответно на ябълков сок, а са изцяло продукт на химичен синтез.
При изложените фактически обстоятелства, Районният съд изменя наказателното постановление, като намалява размера на наложените две имуществени санкции от по 1000 лв. на 500 лв. Приема се, че наказващият орган не е съобразил обстоятелството, че нарушенията са допуснати по "невнимание"; че от търговската мрежа са иззети процесните продукти и, че е започнало преетикетиране на бутилките.

Административен съд-Кюстендил, под председателството на съдия Галина Стойчева е на противоположно мнение, като в мотивите си към решението пише:

„При пълна липса на доказателства, ДРС е приел, че нарушенията са допуснати цитирам "...по невнимание", че процесните продукти са изтеглени от търговската мрежа и че е започнало преетикетирането им. Санкционираното търговско дружество не е представило доказателства, установяващи горните обстоятелства, вкл. за изпълнение на приложените към преписката предписания на контролните органи. Неясни са основанията на въззивния съд за намаляване размера на имуществената санкция до минималния определен от закона. ...В случая са нарушени изискванията за етикетиране на хранителните продукти, в резултат на което са въведени в заблуждение потребителите относно естеството на храната, произхода, начина на производство и преработка, доколкото е безспорно, че процесните видове оцет не са произведени чрез бактериална ферментация на вино, съотв. на ябълков сок, а са изцяло продукт на химичен синтез. Констатираният проблем при етикетирането пряко засяга потребителите, поради това, че заблуждаващата информация може да повлияе негативно върху тяхното физическо здраве. Процесните храни са продукт на химичен синтез, а не на ферментация на натурални суровини, която особеност касае произхода и начина на производство и е съществена на потребителите. В този аспект нарушените нормативни разпоредби на Закона за храните във връзка Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, обезпечават защита на здравето на гражданите, респ. допуснатите нарушения на същите се характеризират със значителна степен на обществена опасност. Визираният критерии по чл.27 ал.2 от ЗАНН, съчетан с доказателствата за количеството на продуктите, което е голямо /общия брой на неправилно етикетираните бутилки възлиза на около 2400 бутилки с винен оцет и около 1250 бутилки с ябълков оцет/, обосновава изводи за справедливо определен размер на двете имуществени санкции. Наказващият орган правилно е наложил наказания в максималния предвиден от закона размер за всяко от двете нарушения и намаляването на същия с оспореното решение е незаконосъобразно".