ОИЦ Кюстендил
ОИЦ Кюстендил
На информационна среща, експертите на ОИЦ – Кюстендил ще представят възможност за кандидатстване, насочена към неправителствения сектор. Тя ще се проведе на 29 март, петък в офиса на центъра.

Ще бъдат разяснени условията за кандидатстване по Схемата за малки инициативи в рамките на Програма „Фонд Активни граждани България“, средствата за която се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (донори са страните Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Допустими кандидати по програмата са граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза (включително читалища, регистрирани по ЗЮЛНЦ и БЧК).
Информационната среща ще се проведе в офиса на ОИЦ – Кюстендил (партерен етаж на читалище „Братство“ 1869) с начален час 11:00 ч. Поканени за участие са представители на неправителствени организации, както и всички заинтересовани лица. Не се изисква предварителна регистрация.
 
ОИЦ- Кюстендил