Община Кюстендил има проект за парк Галерията и терените около река Банщица
Община Кюстендил има проект за парк Галерията и терените около река Банщица / Иво Кирилов, Дарик- Кюстендил, архив

Общински съвет ще даде съгласие за кандидатстването на община Кюстендил за финансиране на проект "Благоустрояване на градската среда в Община Кюстендил", по ОП "Региони в растеж". Проектът е част от одобрения интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той е на стойност- 4 688 751, 23 лв.
Проектът предвижда- Изграждане и възстановяване на зона за отдих парк Галерията; Обновяване на физическата среда по река Банщица в Зона със социален характер и Зона с публични функции; Изграждане на улица и благоустрояване в кв. 270 на Кюстендил.

Общинският съвет ще даде съгласие и за отпускане на временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проекта.