Община Кюстендил е подведена от управляващия орган на ОП Околна среда 2007- 2013, търси правата си в съда
Община Кюстендил е подведена от управляващия орган на ОП Околна среда 2007- 2013, търси правата си в съда / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Общински съвет- Кюстендил ще гласува, на предстоящото си на 31- ви август заседание, за удължаване с 24 месеца на срока за връщане на общински дълг към Фонд ФЛАГ. Краткосрочният дълг е поет през 2013 г., с цел реализацията на проект "Реконструкция и разширение на канализационната и водопреносна мрежи в агломерация Кюстендил, включваща селата Лозно, Жиленци и Слокощица", финансиран по ОП "Околна среда" 2007- 2013 г. Размерът на дълга по договор е 2 320 170 лв.
"В резултат на забавяне и спиране на проекта, на няколко пъти са удължавани сроковете за възстановяване на средствата. Има неверифицирани суми от 295 644 лв. с ДДС, финансови корекции по два от договорите с 5 и 10%. Непризнат е за разход и ДДС по фактури от март 2012 до юли 2013 г., на стойност 106 307, 80 лв., които не са поискани от НАП за зъстановяване, поради грешни указания от ОП 4Околна среда" 2007- 2013 г.
Община Кюстендил е подала жалба пред Административен съд- София, като първото заседание по делото е насрочено за 27 септември.
Към настоящият момент задължението към Фонд ФЛАГ е 366 354 лв., които община Кюстендил не може да отдели от собствените си приходи и да възстанови на фонда до 25 септември 2016 г. Това налага удължаване с 24 месеца, до 25.09. 2018 г., с конкретен погасителен план, който е посочен в докладната до Общински съвет.
Община Кюстендил има вече готов инвестиционен проект, за който би могло да се издаде разрешение за строеж. Вторият етап от проекта, а именно строителството не се осъществи по ОП "Околна среда"2007-2013 г., тъй като програмата приключи.