Община Кочериново готви ремонти на пътя за Бараково и на улици
Община Кочериново готви ремонти на пътя за Бараково и на улици / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Община Кочериново обяви обществени поръчки, с цел кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г. и ремонт на пътя Кочериново- Бараково, и модернизация на улици.
Едната публична покана е за "Изработване на технически проект за ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково".
Другото съобщение за обществена поръчка е с предмет "Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Кочериново по Мярка М07 - "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" на "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."

Информация за обществените поръчки може да бъде открита и на официалния интернет портал на община Кочериново - http://www.ob-kocherinovo.bg/, в Профил на купувача".