"ДДД" атакува кърлежите в Кюстендил
"ДДД" атакува кърлежите в Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил
Общинското търговско дружество “ДДД”- Кюстендил приключва 2016 година със загуба в размер на 3 487 лв.  През отчетната година, дружеството няма задлъжнялост към доставчици и външни потребители. Има вземания от клиенти в размер на 4 782 лв.
Приходите на дружеството през 2016 година са в размер на 49 хил. лв., от тях 47 хил. лв. от здравни ДДД / дезинфекция, дезинсекция и дератизация / услуги и 2 хил. лв. от продажба на препарати на клиенти. Разходите са в размер на 53 хил. лв.
 
“ДДД”- Кюстендил има управител и 3- ма души персонал: касиер- счетоводител и 2- ма дезинфектори. Средната работна заплата в дружеството за 2016 година е 512, 30 лв.
 
“Трудностите пред този отчетен период са преди всичко икономическата криза в страната, високата лоялна и нелоялна конкуренция на пазара и ниски, нереални цени на договорите от страна на конкурентите, които довеждат до невъзможност за реализиране на по- високи приходи и съответно за постигане на положителен финансов резултат на дружеството”, пише в анализа на управителят Олег Цветков.

Отчетът на дружеството със 100% общинско участие ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общински съвет- Кюстендил. През 2016 г., съветниците приеха предложението на кмета Петър Паунов да  бъде открита процедура за приватизация на “ДДД”.
 
Дарик- Кюстендил